Verdt å vite

Her finner dere informasjon om barnehagen.

5VERDT Å VITE:

Oppholdsbetaling:

Kommunale satser, prisen inkluderer kun oppholdsbetaling. Kostpenger (kr. 500,-) kommer i tillegg. Vi serverer tre måltider om dagen. Vi tilbyr søskenmoderasjon, inntektsgraderte satser og «gratis kjernetid».

Taushetsplikt:

Alle som jobber eller har praksis i barnehagen har taushetsplikt med hensyn
til personlige forhold de blir kjent med i arbeidet. Dette i henhold til lov om
barnehager § 21: ”For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om
taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.”

Dugnadsplikt:

Alle som har barn i barnehagen forplikter seg til å delta på dugnader eller
andre aktiviteter godkjent av barnehagens styrer. Dugnad holdes to ganger pr.
år, vår og høst.

Foreldresamarbeid:

Vi har daglig kontakt med foreldrene gjennom bringe- og hentesituasjonene.
Er det ting dere vil snakke med oss om uten at barna hører på, kan dere be om
noen ord med oss alene. Viktig at dere foreldre gir oss tilbakemeldinger på den
jobben vi gjør, slik at vi hele tiden kan bli bedre. God kommunikasjon mellom
personalet og foreldrene har vi sterk fokus på hos oss. Alle skal bli møtt med
et vennlig fjes.

Vi tilbyr også foreldresamtaler hvor dere kan snakke med pedagogisk leder
spesielt om deres barn. Ved behov kan dere også alltid ellers be om en slik
samtale.

I tillegg har vi sosiale arrangementer hvor målsettingen er sosialt samvær
mellom barn / foreldre / personale.

Oppsigelse:

Oppsigelsesfrist er 3 måneder fra den 1. i påfølgende måned.

Møtevirksomhet:

En til to ganger pr. år har vi foreldremøte for alle foreldre. Her kan
generelle ting ved avdelingen eller barnehagen bli tatt opp, slik som mål,
tema, planer og lignende.

Har dere ønsker om temabaserte foreldremøter, gi oss beskjed om dette.

Planleggingsdager – Vi har 5 pl. dager i løpet av ett år.

Avdelingsmøte – Hver avdeling har møte en gang i uken.

Personalmøter – To timer pr. måned, på kveldstid.

I tillegg kommer SU og FAU møter.