Småbarnsavdelingene

Småbarnsavdelingene består av 2 avdelinger: Trollungene og Markbarna.

Markbarna: 12 ett-åringer og 4 ansatte

Trollungene: 13 ett- til tre-åringer og 4 ansatte

På begge avdelingene følger personalet barna fra de begynner i barnehagen som ett-åringer helt frem til sommeren det året de fyller tre år.

Trollungene

I overgangen mellom hjem og barnehage er vi på Trollungene opptatt av at barnet får en god tilvenning i barnehagen. Dette gjøres gjennom god tid til å etablere en trygg tilknytning. Små barn har et grunnleggende behov for tilknytning og dette kan etableres når barnet opplever seg forstått, verdsatt og godt ivaretatt av personalet.

  

Dette året har avdelingen et fokus på barns mestringsfølelse. Mestringsopplevelser gir barn tro på at egen mestring og læring er mulig. Slike erfaringer lagres i barnets hukommelse. Erfaringer med å ikke lykkes med en gang uten å miste motet, er viktig for psykisk helse og livsmestring, men støtte fra omsorgsfulle voksne er nødvendig for at små barn skal greie å håndtere utfordringer.

  

Vi jobber også for å skape et rikt språkmiljø på avdelingen med sang, lesing, fortelling og gode samtaler. Vi deler ofte barnegruppa i mindre grupper.

Markbarna

Markbarna har vi fokus på at barna skal få en trygg og god start på sin nye hverdag i barnehagen.

   

Vi fokuserer mye på lek, da dette er små barns måte å lære og bearbeide inntrykk på. Gjennom lek lærer barna blant annet samspill og kommunikasjon, og leken er også i stor grad med på å bidra til barnas kognitive og motoriske utvikling. 

Vi deler ofte barna inn i mindre grupper, da dette vil oppfattes som mindre kaotisk for barna, og bidra positivt til den gode leken.